Дейности

Д-р Чавдаров-педиатър,специалист детски болести
preventive

Профилактика

Профилактиката е съвкупност от медицински и немедицински мероприятия, които лекарят предприема за постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез изолиране на рисковите фактори, предотвратяване на заболяванията и намаляване на техните последици.

Diagnose

Диагноза

Диагнозата (от гр. διάγνωση – установявам, разпознавам) е медицински термин за точно означаване на болестното състояние на пациента. Диагнозата задължително се изписва на латински език. Това правило позволява пълноценна професионална комуникация между медицинските специалисти от цял свят, независимо от тяхната националност и езикови умения.За да се постави диагноза, трябва да се извърши медицински преглед. Той трябва да започне със снемане на анамнеза. След това се извършва клиничен преглед на пациента и при необходимост се назначават специални изследвания: електрокардиография (ЕКГ), рентгенография, хематологични анализи и др.

Medication-400

Лечение

Обикновено се осъществява чрез лекарства, билки и други помощни средства. Цели преустановяване на болестния процес чрез отстраняване на причината, която го е предизвикала. Това е най-добрият и най-сигурен начин за лечение. Прилага се винаги, когато е възможно.

consult400

Консултация
По време на детската консултация се извършват следните медицински дейности:
Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето в съответствие с възрастта му (обстоен преглед, измерване на ръст, тегло, оценка на психическото развитие, измерване на обиколка на глава и гърди, обща оценка на зрение и слух);
Честотата на профилактичните прегледи и консултации съгласно Медицински стандарт „Педиатрия“ на МЗ се препоръчва да бъдат както следва:
– при деца до 1 година – ежемесечно;
– при деца от 1 до 2 години – четири пъти годишно – на всеки три месеца;
– при деца от 2 до 7 години – два пъти годишно – на всеки шест месеца.
Даване указания за рационално хранене, наблюдение и оценка за тяхното изпълнение;
Повишаване на защитните сили на организма на детето чрез следене за правилния хигиенен режим на отглеждане, даване на съвети за провеждане на закалителни процедури, даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации;

Диагностично-лечебни дейности, включващи и лабораторни изследвания;
Контролни прегледи с цел проследяване състоянието на детето и ефекта от приложеното лечение, и др.
За информация и записване на час, моля свържете се с мен по посочените начини.

vaccine

Имунизации

Съгласно актуалния Имунизационен календар на РБългария се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст, а именно:
всички новородени се имунизират с ваксини срещу туберкулоза /БЦЖ / и хепатит Б до изписването им от родилния дом;
на едномесечна възраст се поставя втората доза от ваксината срещу хепатит Б;
при навършване на 2, 3, и 4 месечна възраст децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
на шестмесечна възраст се поставя трета доза ваксина срещу хепатит Б, с което имунизацията се счита завършена
между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя отново същата ваксина, но след отрицателна туберкулинова проба;
при навършени 13 месеца децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит
при навършени 16 месеца се провежда първата реимунизация срещу полиомиелит, както и тази срещу дифтерия, тетанус, коклюш. Срокът за завършването им е до 24 месечна възраст на детето.
Периодът от 2 до 6 годишна възраст е свободен от имунизации.След това Имунизационният календар предвижда следните реваксинации:
на 6 г. възраст – комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
на 7 г. възраст – реимунизация с БЦЖ ваксина на децата с отрицателна туберкулинова проба;
на 11 г. възраст – както при 7 годишните;
на 12 г. възраст – реимунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, както и с ваксина срещу тетанус и дифтерия;
на 17 г. възраст – реимунизация с БЦЖ ваксина на децата с отрицателна туберкулинова проба, както и с ваксина срещу тетанус и дифтерия;
При навършване на 25 години реимунизациите се провеждат на всеки десет години с ваксина срещу тетанус и дифтерия.
При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните профилактични ваксинации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.
Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации.Те се извършват по желание на пациента с ваксина, закупена от него.Тук се включват имунизациите срещу хепатит А, менингококови, пневмококови и хемофилус Б инфекции, коремен тиф, бяс, жълта треска, грип, както и полиомиелит, морбили, рубеола, паротит и хепатит Б при неимунизирани в детска възраст.
Към момента поради проблема с доставката на ваксини,имунизациите за деца родени след 1.06.2014г.се извършват с четиривалентна ваксина.
Предстои реалният старт с шествалентна ваксина